Konservaatorikutse taotlemine 2021

 

KONSERVAATORI KUTSE TAOTLEMINE VÕI TAASTÕENDAMINE 2021

 

 Ajakava:

01.03.2021

Kutseeksami toimumisest teatamine/eelinfo selle toimumise kohta

06.08.2021

Kutseeksami meeldetuletus

hiljemalt 06.09.2021

Dokumentide esitamine

10.09.2021

Taotlejat teavitatakse dokumentide vastuvõtmisest

17.09.2021

Puudulikult esitatud dokumentide täiendamise võimalus taotlejale

21.09.2021

Kutsekomisjon teeb otsuse kutseeksamile kutsumisest/mittekutsumisest

30.09.2021

Taotlejale teavitatakse kutseeksami aeg ja koht

08.10.2021

Taotlejat teavitatakse dokumentide puudustest ja taotlejale määratud aeg parandusteks lõpeb

12.10.2021

 Kutsekomisjon esitab taotlejate andmed komisjonile

hiljemalt 01.11.2021

Kutseeksami toimumine

04.11.2021

Hindamiskomisjon esitab kutsekomisjonile eksamiprotokolli

08.11.2021

Kutsekomisjon teeb lõpliku otsuse

10.11.2021

Kutsekomisjon teavitab taotlejat tulemustest

12.11.2021

Kui kaebusi ei ole, esitab kutseandja kutsekomisjoni lõpliku otsuse Kutsekojale kutse andmise ja registrisse kandmise kohta

26.11.2021

SA Kutsekoda kannab kutsed registrisse ja väljastab kutsetunnistused 14 päeva jooksul                               

 

Kutseandja lepib kutsesaajaga kokku kutse väljastamise kuupäeva.

                                                                                                 

                                                                                       

Dokumentide vastuvõtt:

Dokumendid palume esitada digitaalselt (CD, mälupulk). Aadress: Pikk 2, 10123, Tallinn, SA EVM Konserveerimis- ja Digiteerimiskeskus Kanut. E-R: 9.00-17.00 (soovitavalt eelnev kokkulepe). 

Kontaktisikud: Agnes Ehasalu (sekretär) tel. 644 6915 agnes.ehasalu@evm.ee ja Marike Laht tel. 654 9120 marike@evm.ee

Pärast dokumentide kontrollimist teavitatakse kahe nädala jooksul taotlejat kirjalikult (e-kiri) dokumentide vastuvõtmisest või vajadusest esitada täiendavaid materjale ning kutseeksami toimumise koht ja aeg.

Kutse taotlemiseks esitatavad dokumendid:

 1. taotlus 
 2. koopia isikut tõendavast dokumendist (pass või ID-kaart)
 3. haridust tõendava dokumendi koopia
 4. koopia(d) täiendkoolituse läbimist tõendavatest dokumentidest (taastõendamise korral kutsetunnistuse kehtivusel ajal)
 5. vormikohane Europassi Curriculum Vitae
 6. tööde albumid (min 2 tk):
 1. tööalase tegevuse kirjeldus (kuni 1500 sõna)
 2. maksekorraldus või muu kinnitus kutse andmisega seotud kulude tasumise kohta

NB! Tööde albumite täitmisel palume juhinduda  vastava erioskuse tasemete  hindamiskriteeriumidest, mis on taotleja kompetentsuse hindamise aluseks. 

Hindamiskriteerium ja hindamisvorm (H1):

 

Kutse taotlemise tasu ja tasumise kord:

2021. aastaks kehtestatud tasud on: esmataotlemine 166 eurot ja taastõendamine 60. 

Kutse taotlemise tasu kantakse taotleja poolt SA Eesti Vabaõhumuuseum kontole.

 • Saaja: Rahandusministeerium
 • Swedpank: EE932200221023778606
 • Viitenumber: 3500081597
 • Selgitus: Kutseeksam, taotleja nimi